ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

ຄົ້ນຫາເອກະສານ

Test
Test

ດຳລັດ 28-03-2024

ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ກົດໝາຍ 04-05-2023

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພຶ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ຕົກລົງ 04-05-2023

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພຶ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ຂໍ້ຕົກລົງ 04-05-2023

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ຕົກລົງ 04-05-2023

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຕໍຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ຂໍ້ຕົກລົງ 04-05-2023

ທີດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ຜູ້ທີ່ຈະເປັນປະທານ ຫຼື ຜູ້ຮັກສາການ ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ

ແຈ້ງການ 04-05-2023

ການໂຮມຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການເພື່ອ ແລະ ເດັກ ເຂົ້າກັນ

ແຈ້ງການ 04-05-2023