ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

ຄົ້ນຫາເອກະສານ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ

ດຳລັດ 04-05-2023

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

ດຳລັດ 04-05-2023

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ດຳລັດ 04-05-2023

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສິມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີຄັ້ງທີ ll 2011-2015

ດຳລັດ 04-05-2023

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ຊ່ວຍລົດທະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດທະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ດຳລັດ 04-05-2023