ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ໃນປະເທດລາວ, ການເດີນທາງໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຍຶດໝັ້ນໃນການປະກອບສ່ວນອັນລ້ຳຄ່າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທົ່ວທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດ – ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການເມືອງ. ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ແລະເດັກ (NCAWMC) ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາປະເທດຊາດເທົ່າທຽມກັນ. ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາສຸມໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງແມ່ຍິງໃນການສຶກສາ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະໂອກາດການຈ້າງງານໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນທຸກລະດັບ. ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ພວກເຮົາສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ.

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ວິໄສທັດ

No information yet

ຍຸດທະສາດ

No information yet

ແຜນດຳເນີນງານ