ເອກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

  • ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ 2018
  • Ending violence against children in Lao PDR 2018

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ |

07-11-2023

  • ສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ
  • VIOLENCE AGAINST CHILDREN SURVEY IN LAO PDR

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ |

07-11-2023