ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄົ້ນຫາບົດ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ

Test 1
Test 1

ປື້ມຄູ່ມື |

28-03-2024

ບົດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍ ຂອງຄະນະກຳມະການຊີດໍ: ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈຳໄລຍະທີ 6 ແລະ 7 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງຂອງ ສປປ ລາວ ວາບະປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 44 ຄັ້ງວັນທີ 20 ກໍລະກົດ – 7 ສິງຫາ 2009
CONCLUDING OBSERVATIONS OF CEDAW COMMITTEE: Towards the combined 6th and 7th periodic Report of the Lao PDR Forty-fourth Session 20 July – 7 August 2009

ອື່ນໆ |

12-05-2023


Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women

ອື່ນໆ |

12-05-2023

ບົດລາຍງານປະຈຳໄລຍະທີ ຫົກ ແລະ ເຈັດ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ບົດລາຍງານ |

12-05-2023


Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

ອື່ນໆ |

12-05-2023


Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Combined initial, second, third, fourth and fifth report

ບົດລາຍງານ |

12-05-2023

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women

ອື່ນໆ |

12-05-2023


Summary Report Lao PDR Country Report Estimating the Resource Requirements for a Minimum Package of Essential Services for Women Experiencing Violence in Lao PDR

ບົດລາຍງານ |

12-05-2023

ບົດລາຍງານຫຍໍ້ການສຶກສາ ຄາດຄະເນການໃຊ້ຈ່າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ

ບົດລາຍງານ |

12-05-2023


Report on the Implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

ບົດລາຍງານ |

12-05-2023