ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພຶ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ຕົກລົງ | [42 format=”d-m-Y”]

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພຶ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ຂໍ້ຕົກລົງ | [42 format=”d-m-Y”]

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ຕົກລົງ | [42 format=”d-m-Y”]

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການນຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຕໍຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ຂໍ້ຕົກລົງ | [42 format=”d-m-Y”]