ສະຖິຕິ & ການສຳຫຼວດ

ຕອບແບບສອບຖາມອອນລາຍ

Test ສະຖິຕິ & ການສຳຫຼວດ
Test ສະຖິຕິ & ການສຳຫຼວດ

08-04-2024

ການສຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ 2014
Lao National Survey on Women’s Health and Life Experiences 2014

05-05-2023